zoeken

Nieuwe pachtnormen 2012 vanaf 1 juli vastgesteld

Op 1 juli 2012 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. LEI-Wageningen UR heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2012 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. Per 1 juli zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in de pachtsystematiek, waaronder de berekening voor de waarde van de agrarische bedrijfsgebouwen.

In 2007 is de nieuwe berekeningssystematiek ingevoerd in het pachtprijzenbesluit. Sindsdien wordt de stijging van de pachtprijzen niet meer bepaald naar de grondkwaliteit maar is de prijs gebaseerd op wat de grond op kan brengen. Elke regio heeft zijn eigen 'maximale pachtprijs' en een maximaal percentage waarmee de pachtprijs van oudere contracten mag worden verhoogd.

De pachtprijs wordt jaarlijks bepaald op basis van een vijfjaarsgemiddelde van de opbrengst van het land. Daarmee worden grote prijsschommelingen voorkomen. Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw en grasland. In sommige gebieden dalen de prijzen, in andere gebieden stijgen ze. Het veranderpercentage varieert voor bouw- en grasland van min 11% in het Oostelijk veehouderijgebied tot plus 30% in Westelijk Holland. Voor tuinland gaat de hoogst toelaatbare pachtprijs in Westelijk Holland met 23% omhoog en voor de rest van Nederland met 24% omlaag. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische woningen stijgen ten opzichte van vorig jaar met 2,3%, het inflatiepercentage.

Nieuwe systematiek voor agrarische bedrijfsgebouwen

Voor agrarische bedrijfsgebouwen geldt een nieuwe systematiek waarbij de hoogst toelaatbare pachtprijs voor akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige bedrijven afhankelijk is van de staat waarin de bedrijfsgebouwen verkeren. Het pachtsysteem voor agrarische bedrijfsgebouwen werkt evenals het oude systeem met hectarenormen, maar wijkt op de volgende punten van het oude systeem af:

  • de hectarenormen zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van gebouwen in eigendom (in 2010);
  • de staffeling in het oude systeem, waarbij de hectarenorm afneemt naarmate het aantal hectares toeneemt, is komen te vervallen;
  • het aantal doelmatigheidsklassen is uitgebreid van 3 naar 6;
  • er wordt een nieuwe indeling in bedrijfstypen gehanteerd, te weten: akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige bedrijven;
  • de hectarenormen worden jaarlijks aangepast met behulp van de bouwkostenindex in plaats van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Soorten pachtnormen

Er bestaan twee soorten pachtnormen. Voor contracten die na 1 september 2007 zijn gesloten geldt een maximale pachtprijs, de regionorm. Voor contracten van vóór 1 september 2007 geldt een veranderpercentage.

De nieuwe pachtnormen staan in de bijlage van de brief van Bleker aan de Tweede Kamer.

  • Datum: 28 juni 2012
  • Bron: Ministerie van EL&I

Dit artikel behoort tot de bedrijfsonderdelen:

  • Aelmans Adviesgroep
  • Agrarisch Advies