Natuurbeschermingswet (NB-wet)

De Natuurbeschermingswet (Nb-wet) is een Nederlandse wet die oorspronkelijk in 1967 is ingevoerd en in 1998 ingrijpend is gewijzigd. Met deze wet wordt de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Bescherming op grond van internationale verplichtingen (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) is eveneens in de Natuurbeschermingswet verwerkt. Kortgezegd komt het er op neer dat u verplicht bent een Nbwet-vergunning te bezitten indien u activiteiten uitvoert die nadelige gevolgen kunnen hebben voor ‘gevoelige gebieden’. Als ‘gevoelig gebied’ worden alle Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) en Beschermde Natuurmonumenten aangemerkt.