Geohydrologisch advies

Geohydrologische adviezen worden ingezet voor een grote diversiteit aan (grond)water gerelateerde vraagstukken. Een grondige theoretische kennis, gekoppeld aan up-to-date uitvoeringskennis vormt de basis teneinde een keuze te maken die zowel technisch, maar zeker ook financieel haalbaar is met een minimum aan risico’s.

In de bemalingsadviezen wordt veel aandacht besteed aan de meest gunstige bemalingswijze. De geohydrologische adviseur gebruikt hiervoor zijn theoretische kennis, praktijkervaring en commercieel inzicht. De keuze van de bemalingswijze staat nauw in relatie met de uitvoeringswijze, de ontgravingsdiepte, de bodemopbouw en de grondwaterstanden.

Uit de bemalingswijze, de verlaging en de geohydrologische schematisering wordt met behulp van gangbare en gevalideerde software het debiet berekend. Tevens kan op basis van het grondwatermodel een studie naar de omgeving en de beïnvloeding van de bemaling worden uitgevoerd.

De bemaling wordt getoetst aan de geldende regelgeving. De aanvraag voor toestemming voor de bemaling kan door ons worden voorbereid.

Het aandeel verhard oppervlak in Nederland neemt steeds verder toe. Om overbelasting van de riolering te voorkomen, wordt steeds vaker voorgeschreven dat regenwater niet (of vertraagd) via de riolering mag worden afgevoerd. Met name in het oosten en zuiden van Nederland bestaat de mogelijkheid om hemelwater in de ondergrond te infiltreren.

Gebaseerd op in-situ proeven kan Aelmans ECO de doorlaatfactor en daarmee de potentiele infiltratiecapaciteit van de ondergrond bepalen. Bij het ontwerp van een infiltratiesysteem wordt de combinatie van de infiltratie- en bergingscapaciteit bekeken. Dit alles in relatie tot bodemopbouw en de grondwaterstanden.