Ontgronding (vergunning - melding)

Als je in de bodem gaat graven is sprake van een ‘ontgronding’. Als je een vijver aanlegt, een kuil of een sloot graaft ben je bezig met ontgronden. Het maakt daarbij niet uit of je de grond ter plaatse verwerkt of afvoert. Ontgronden is dus meer dan het winnen van grondstoffen zoals klei, zand en grind.

De Ontgrondingenwet (Ow) verbiedt het zonder vergunning of melding ontgronden van de bodem. In de regel is Gedeputeerde Staten van de provincie het bevoegd gezag om een vergunning te verlenen of een melding te accepteren.

Het kan zijn dat op grond van een Omgevingsverordening van jouw provincie een ontgronding is vrijgesteld van de vergunning- of meldingsplicht. In dat geval is geen vergunning of melding noodzakelijk.

Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Ondiepe ontgrondingen (bijv. tot 3 meter) met beperkte oppervlakte (bijv. tot 400 m2) en tot beperkte hoeveelheden (bijv. 500 m3);
  • Ontgrondingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van land-, tuin- en/of bosbouw;
  • Ontgrondingen die worden verricht voor grondboringen en het maken van putten, het leggen van kabels en buizen in de grond.

Iedere provincie hanteert haar eigen uitgangspunten en randvoorwaarden voor vrijstellingen en/of meldingen bij ontgrondingen. Als je wilt weten of jouw ontgronding is vrijgesteld van de vergunning- of meldingsplicht, dan dien je de eigen provinciale verordening te raadplegen.

De Ontgrondingenwet bepaalt dat vergunningen worden verleend na afweging van alle bij de ontgronding betrokken belangen, waaronder economische en financiële belangen, archeologische en cultuurhistorische belangen, milieubelangen, natuur- en landschapsbelangen, belangen van het bedrijfsleven, waterwinning, ruimtelijke ordening, visserij, waterhuishouding, verkeer, recreatie en geologische belangen. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van deze belangen.

Een vergunningprocedure duurt in principe zes maanden. Wanneer het om een complexe situatie gaat, kunnen Gedeputeerde Staten deze zogenaamde beslistermijn verlengen.

Bij eenvoudige ontgrondingen, waarbij niet of nauwelijks andere belangen zijn betrokken, kan vaak afgeweken worden van de uitgebreide procedure, zoals die voor de meeste ontgrondingen wordt gevolgd. Dit is het geval indien het gaat om een ontgronding van ten hoogste één hectare.

Aelmans Ruimte, Omgeving en Milieu kan samen met je uitzoeken wat in jouw concrete geval van toepassing is en je begeleiden bij het aanvragen van de ontgrondingsvergunning of het doen van de melding. Wij werken de daarbij noodzakelijke rapporten voor je uit, zodat het traject zo snel en soepel mogelijk wordt doorlopen.

 

 

 

 

Gerelateerde diensten

Heb je een vraag of wil je een afspraak?

Laat hier je gegevens achter en we bellen of mailen je terug.

Uw aanvraag wordt verstuurd Versturen…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

We hebben de vraag / afspraak aanvraag ontvangen. We nemen spoedig contact met je op.

Bel / mail mij terug