Verantwoord ondernemen

De enige manier om succesvol te blijven is door verantwoord en duurzaam met onze omgeving omgaan. Bij Aelmans voegen we graag de daad bij het woord. We maken er samen met ons personeel werk van.


MVO

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor de Aelmans Adviesgroep een speerpunt. Wij gaan daarom verder dan alleen zorg te dragen voor het milieu (Planet). We streven naar een optimale balans tussen de factoren People, Planet en Profit.

Op basis van de NEN-ISO 26000, hebben wij een zelfverklaring voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) opgesteld en gepubliceerd op onze website.

Hiermee geven wij een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van:

1.    Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.

2.    Identificeren en betrekken van stakeholders.

3.    Inzet op verbetering van de zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.

Belangrijke speerpunten van ons beleid zijn: inkoop bij duurzame leveranciers, milieubewuste medewerkers, een duurzaam wagenpark, naleving preventieve milieumaatregelen om zo milieu-incidenten te voorkomen en in de nabije toekomst realiseren van een volledig eigen energie-voorziening (zonnepanelen op onze kantoren, investeren in een eigen windpark in Midden-Limburg).

Wij zijn ons ervan bewust dat de reductie van CO2 uitstoot een positief effect heeft op het milieu. Onze advisering en de werkzaamheden voor onze projecten vinden zo efficiënt mogelijk plaats om de milieubelasting en CO2 uitstoot te beperken. Ons doel is geheel CO2-neutraal te worden.


CO2 prestatie ladder

Bij Aelmans Eco B.V. gaan we nog graag een stapje verder. De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatveranderingen hebben niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. De aandacht die de afgelopen jaren is besteed aan deze veranderingen heeft geleid tot een roep om maatregelen vanuit de maatschappij.

Het beperken van de CO2-uitstoot staat bij Aelmans Eco B.V. om die reden hoog in het vaandel en maakt onderdeel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven heeft Aelmans Eco B.V. gekozen voor toepassing van het CO2 Prestatieladder model.

Onze doelstelling is om in 2022 de CO2-uitstoot (scope 1 en 2) met 40% gereduceerd te hebben ten opzichte van 2017.

Meer informatie over ons energiebeleid, onze doelstellingen, de bereikte resultaten en de maatregelen die wij hebben getroffen en nog gaan treffen, vindt u in de volgende documenten:

Voortgangsrapportage 1e helft 2022 CO2 beleid Aelmans Eco bv

DOC-ID3A CO2 emissie inventarisatie 2022

DOC-ID3A CO2 emissie inventarisatie 2021

DOC-ID3A CO2 emissie inventarisatie 2020

DOC-ID3A CO2 emissie inventarisatie 2019

DOC-ID3A CO2 emissie inventarisatie 2018

DOC-ID3A CO2 emissie inventarisatie 2017

CO2 Emissie reductie-initiatief

Ons CO2 Prestatieladder certificaat treft u hier aan:

In het kader van onze CO2 Prestatieladder certificering zijn wij aangesloten bij SKAO. Onze bedrijfspagina op de website van SKAO vindt u hier.


Overig

Aelmans Adviesgroep vindt het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke initiatieven. Wij zetten ons dan ook graag in om ook díe ambities helpen te realiseren! Daarom steunen we jaarlijks meerdere goede doelen, culturele evenementen en lokale verenigingen met een donatie. 

Uiteraard ontvangen wij meer verzoeken voor sponsoring dan wij kunnen en zouden willen honoreren. Aanvragen worden centraal behandeld en beoordeeld op basis van aansluiting op onze kernwaarden, onze 5 werkvelden en geografische ligging binnen ons werkgebied.