Nieuws

Filter op werkveld
 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
  WIJZIGING in uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maïspercelen In een eerder nieuwsbericht gaven we aan dat de uitrijtermijn voor drijfmest en zuiveringsslib op maïsland op zand- en lössgrond toegestaan is vanaf 1 april 2021. Na veel kritiek vanuit de sector, heeft landbouwminister Carola Schouten de uitrij… Lees meer Geplaatst op:

  Bewerken van EA vanggewas toegestaan EA vanggewassen mogen gedurende de verplichte teeltperiode toch worden beweid en gemaaid. Dit in tegenstelling met eerdere berichtgeving van het RVO. Lees meer Geplaatst op:

  Identificatie en registratie van paarden Naar verwachting worden paardenhouders per 21 april 2021 verplicht om te registreren welke paarden op zijn of haar terrein gehouden worden. Het plan is dat er een database komt van paarden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat… Lees meer Geplaatst op:

  Extra voorwaarden voor maïsteelt op zand- en lössgrond Wie volgend jaar maïs wil telen op zand- en lössgrond, moet dit uiterlijk 15 februari melden bij RVO. Zonder aanmelding mag er dat jaar geen maïs worden geteeld op dat perceel. Dat geldt ook voor percelen grasland waarop later in het jaar maïs… Lees meer Geplaatst op:

  Ontwerp omgevingsvisie Limburg: de hoofdlijnen ‘Limburg is een prachtige provincie’. Dat is de opening van de Omgevingsvisie Limburg zoals die door de Provincie in ontwerp ter inzage is gelegd. Maar hoe zorgen we ervoor dat de Provincie prachtig blíjft, rekening houdend met de ontwik… Lees meer Geplaatst op:

  Te koop gevraagd: Landbouwgronden Vanuit de markt worden onze makelaars en vastgoedspecialisten geconfronteerd met een aanhoudende vraag naar landbouwgrond. Lees meer Geplaatst op:

  Vergunning Wet natuurbescherming glastuinbouw De uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake beroepen tegen de verlening van vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft ook gevolgen voor de glastuinbouwsector. Om te komen tot een… Lees meer Geplaatst op:

  Limburg verruimt de mogelijkheden tot extern salderen In december 2019 heeft de provincie Limburg de regels vastgesteld voor het intern en extern salderen. Met ingang van 29 september 2020 wordt de regeling enigszins aangepast en verruimd. Nu is het ook mogelijk om stikstof te verleasen. Dit is extern… Lees meer Geplaatst op: