100% vergoeding beëindiging veehouderijlocaties

Geplaatst op 24 mei 2022

Ter verlaging van stikstofdepositie op natuurgebieden wordt er een landelijke en een provinciale opkoopregeling voorbereid. Onlangs is de LBV-regeling en de provinciale opkoopregeling opengesteld voor consultatie. Tot en met 12 juni hebben belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijzen in te dienen bij LNV.

Om een goed beeld te kunnen vormen van de kansen die deze regelingen voor u mogelijk bieden zetten onze adviseurs de belangrijkste punten uit het concept in dit bericht op een rij. Heeft u interesse in verdere oriëntatie op de mogelijkheden? Onze adviseurs ondersteunen u graag in dit traject.

Veehouderijen met productierechten (melkvee-, pluimvee en varkenshouders) en een depositie van 50 mol/ ha/jaar komen, onder voorwaarden, in aanmerking voor een vergoeding van 100% van de vervangingswaarde van hun stallen en 100% van de marktwaarde van de productierechten.

De depositie van 50 mol/ha/jr. wordt bepaald op basis van het aantal dieren dat gemiddeld in 2021 op de locatie is gehouden. Met het AERIUS-rekenprogramma kunnen wij berekenen hoe groot de depositie van uw bedrijf is. Met deze uitkomst wordt vervolgens met een rekentool van het ministerie van LNV, die binnenkort beschikbaar komt, berekend of u voldoet aan de drempelwaarde.

De overheid gaat er van uit dat deze regeling voor 10.000 bedrijven kansen bied.

De overheid heeft 270 miljoen beschikbaar gesteld voor de opkoop van melkveebedrijven, 115 miljoen voor de opkoop van pluimveebedrijven en 115 miljoen voor de opkoop van varkensbedrijven. De vergoeding bestaat uit 100% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de gebouwen. Voor de bepaling van de vervangingswaarde zijn tabellen beschikbaar.

De provinciale opkoopregeling is waarschijnlijk voor minder veehouderijbedrijven interessant. De zogenaamde piekbelasters regeling is gericht op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de meeste natuurwinst oplevert. Per Natura-2000 gebied gelden specifieke drempelwaarden om aan deze regeling mee te kunnen doen. Elke provincie voert deze regeling zelf uit en per provincie is een ander bedrag beschikbaar. Zo is voor de provincie Limburg voor deze regeling 14,5 miljoen beschikbaar en voor Noord-Brabant 19 miljoen. Wilt u weten of uw bedrijf aan deze drempelwaarde kan voldoen, neem dan contact op met uw Aelmans bedrijfsadviseur.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: