Duidelijkheid over toetsing bezwaren fosfaat

Geplaatst op 02 oktober 2018

Vandaag heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de beantwoording van Kamervragen en een Kamerbrief duidelijkheid gegeven over de behandeling van de individuele disproportionele last bij de bezwaren van het fosfaatreductieplan. Met de nieuwe toets rondom de individuele disproportionele last creëren we méér duidelijkheid richting de sector als het gaat om fosfaatreductie en de motivatie in de afhandeling van de bezwaren. Het is van groot belang dat melkveehouders, die nog wachten op een reactie op hun bezwaar, zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen en hiermee rekening kunnen houden met hun verdere bedrijfsvoering. Op dit moment is de afhandeling van alle bezwaren daarom topprioriteit voor RVO.nl.

RVO.nl zal bij de ondernemers waar dit betrekking op heeft de kans bieden de bezwaren aan te vullen om zo de individuele disproportionele last te kunnen toetsen. Dit zal in ieder geval een rapport van de bank en een accountantsverklaring betreffen. De ondernemer kan daarnaast aantonen dat er in zijn geval sprake was van een bijzondere individuele omstandigheid waardoor op de relevante data minder dieren aanwezig waren. Het betreft dan enkel een unieke gebeurtenis die buiten de invloedssfeer van de ondernemer zelf lag. Dit zal naar verwachting slechts sporadisch aan de orde zijn. Komende week zal RVO.nl op haar website en later in een brief aan de ondernemers aangeven hoe dit proces er precies uit zal komen zien en hoe de ondernemer de informatie kan aanleveren.

RVO.nl is zich bewust van het feit dat ondernemers langer in onduidelijkheid zitten dan was te voorzien. Om een snelle en zorgvuldige afronding van de nog lopende bezwaren te kunnen realiseren en zo ondernemers duidelijkheid te geven over fosfaatreductie vraagt RVO.nl van de betrokken ondernemers hierin hun medewerking. Momenteel heeft RVO.nl nog ongeveer 2.000 bezwaren, waarbij een extra toets nodig is rondom de individuele disproportionele last. De afhandeling van alle bezwaren heeft om dit moment topprioriteit binnen RVO.nl.

RVO.nl geeft hiermee invulling aan de uitspraak van College van Beroep bedrijfsleven (CBb) van 21 augustus. Hoewel deze uitspraak gaat over het fosfaatreductieplan wordt er ook in het fosfaatrechtenstelsel rekening gehouden met deze uitspraak.

Lees de volledige Kamerbrief met ook ander nieuws over fosfaatrechten en fosfaatreductie.

Bron: RVO

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: