Gecombineerde opgave 2022

Geplaatst op 11 maart 2022

Ook dit jaar krijgen de meeste ondernemers en een aantal particulieren een uitnodiging voor de gecombineerde opgave. Dit jaar zal dat de laatste keer zijn in de huidige vorm. Vanaf volgend jaar gaat het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in. Dan worden ook de betalingsrechten vervangen door een hectarepremie. Wat de gevolgen voor uw bedrijf binnen het nieuwe GLB zijn en hoe u dit jaar al rekening mee kunt houden, leest u in een artikel dat later dit jaar verschijnt.

In dit artikel praten we u graag bij over de komende  gecombineerde opgave. Vergeleken met vorig jaar, is de opgave dit jaar bijna hetzelfde gebleven. Toch zijn er een aantal punten waar u als ondernemer op moet letten.

Opgaveperiode 1 maart - 15 mei

Vanaf 1 maart is het mogelijk de gecombineerde opgave in te vullen. Dit kan tot uiterlijk 15 mei. Daarna volgt een kortingsperiode. Omdat 15 mei in een weekend valt, gaat de kortingsperiode in van 17 mei tot en met 10 juni. Hierna kunt u alleen nog gewassen wijzigen of nieuwe percelen toevoegen of wijzigen. Uiteraard kunt de zaaidatums voor volgteelten ook nog wijzigen in het najaar.

Overdacht betalingsrechten

Het overdragen van betalingsrechten kan dan echter niet meer. Overdragen van betalingsrechten kan uiterlijk tot en met 15 mei. De waarde van betalingsrechten is in 2022 overigens ongeveer € 20 lager dan in 2021.

Dit jaar is het laatste jaar met betalingsrechten. Eind 2022 vervallen alle betalingsrechten. We zien op dit moment dan ook geen verschil meer in de prijs voor huur of koop van betalingsrechten. In 2023 krijgt u te maken met het nieuwe GLB. Hierin komt een basispremie per hectare landbouwgrond. Deze zal enigszins vergelijkbaar zijn met de huidige premie maar de voorwaarden om hieraan te voldoen zullen uitgebreider zijn.    

Dieren: Melkproductie

De totale hoeveelheid melk, dus ook die niet geleverd wordt aan de fabriek, is bepalend voor het melkproductieniveau per koe en de bijbehorende fosfaatproductie. Hier ligt een verband met de mestplaatsingsruimte en het benodigde aantal fosfaatrechten op uw bedrijf. Maak, eventueel met u bedrijfsadviseur, een berekening van de niet geleverde melk en bewaar deze in uw eigen administratie.

Dieren: Paarden, pony’s en ezels

Vanwege de verplichte deelname aan I&R paarden hoeft u het aantal paarden, pony's en ezels dat u houdt niet meer op te geven.

Gewassen

In de gewassenlijst is de gewascode 262 (zaaiuien) komen te vervallen en zijn gele- en rode zaaiuien als twee aparte codes toegevoegd.

Fosfaatdifferentiatie

Wil je gebruikmaken van de fosfaatdifferentiatie? Ook dat kunt u doen middels de Gecombineerde opgave. Let op: RVO vraagt niet meer of u zich wilt aanmelden voor fosfaatdifferentiatie. U dient er dus zelf voor te zorgen dat de uitkomsten van de grondmonsters ingevuld worden bij de percelen. Of u hiervoor de P-CaCl2 en P-Al-getallen of de PAL- en Pw getallen mag gebruiken is afhankelijk van de datum van het rapport.

Stikstofnorm gescheurd grasland

Scheur je grasland op zand- en lössgrond voor het telen van maïs? Dan mag op je op deze grond 85 kg minder stikstof gebruiken per hectare. Dit geldt niet als het gras vorig jaar is ingezaaid als vanggewas na mais.

Vergroeningseisen

Ook dit jaar moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om naast de basispremie, de vergroeningspremie uitbetaald te krijgen.

Als laatste willen we u er op attenderen dat het belangrijk is dat uw KvK- inschrijving overeenkomt met de actuele situatie op uw bedrijf. Zorg dat, bijvoorbeeld bij het vormen van een maatschap, uw een bedrijfsoverdracht tijdig meldt. Overleg met uw adviseur om het juiste tijdstip hiervoor te bepalen. Denk hierbij aan de juiste BSI-code, E-herkenning en een machtiging voor uw adviseur.

Net zoals voorgaande jaren verzorgen de bedrijfsadviseurs van Aelmans Agrarische Advisering de gecombineerde opgave graag voor u. Maak hiervoor tijdig een afspraak met uw adviseur.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: