Informatieplicht energiebesparing activiteitenbesluit

Geplaatst op 29 maart 2019

De Wet milieubeheer kent een energiebesparingsverplichting. Op basis hiervan zijn bedrijven verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze verplichting geldt voor bedrijven én instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken. Maar er zijn ook uitzonderingen die niet aan de verplichting hoeven te voldoen.

In de praktijk bleek deze energiebesparingsverplichting moeilijk te handhaven waardoor gestelde klimaat- en energiedoelen niet werden gehaald. Daarom geldt er vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht energiebesparing. In het kader van deze informatieplicht moet u aangeven welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen dan wel op korte termijn gaat nemen.
Van deze informatieplicht zijn de volgende bedrijven vrijgesteld:

  • Bedrijven die een formele milieuvergunning hebben. Dit zijn de Type C inrichtingen volgens activiteitenbesluit milieubeheer.
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-sector vereffeningssysteem.
  • Bedrijven die deelnemen aan een Meerjarenafspraak energie efficiëncy (MJA3)
  • Bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS)

RVO heeft voor 19 bedrijfstakken een “erkende maatregelenlijst energiebesparing” opgesteld. Per bedrijfstak staan daarop energiebesparingsmaatregelen die een terugverdientijd kennen van 5 jaar of minder hebben.

Behoort uw bedrijf of instelling niet tot de vrijgestelde bedrijven en heeft u een gasverbruik per jaar van ten minste 25.000 m3 of ten minste een elektraverbruik van 50.000 kWh, dan moet u voor 1 juli 2019 een uitvoeringsplan opgesteld hebben en ingediend bij RVO. Het opstellen van het uitvoeringsplan gaat digitaal via E-herkenning bij RVO. Na de eerste rapportage moet om de 4 jaar het bevoegd gezag worden geïnformeerd over de genomen maatregelen op uw inrichting. Bij het indienen van het uitvoeringsplan kunnen wij u behulpzaam zijn. U kunt ons ook machtigen om namens u de rapportage naar RVO te verzorgen. Indien u niet aan de rapportageverplichting voldoet kan het bevoegd gezag een dwangsom opleggen.

Wenst u meer informatie? Of benieuwd naar de service die we voor u op dit vlak kunnen verlenen? Bel gerust.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: