Lijst winterteelten en vanggewassen 2023

Geplaatst op 28 april 2023

De stimulering van de teelt van een vanggewas op zand- en lössgrond, die in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) is opgenomen, zal dit jaar van kracht zijn. Deze maatregel houdt in dat op het gehele areaal bouwland op zand- en lössgrond een korting op de stikstofgebruiksnorm in het volgende jaar gaat gelden wanneer een vanggewas later dan 1 oktober wordt ingezaaid.

De minister heeft aangegeven dat de volgende opbouw voor korting van de stikstofgebruiksnorm van toepassing is:

  • Inzaai vanggewas vanaf 2 oktober t/m 14 oktober: 5 kg N/ha;
  • Inzaai vanggewas vanaf 15 oktober t/m 31 oktober: 10 kg N/ha;
  • Inzaai vanggewas vanaf 1 november: 20 kg N/ha.

Bovenstaande korting zal niet van toepassing zijn als er een winterteelt wordt geteeld. Omdat het ministerie zich ervan bewust is dat er lange tijd onduidelijkheid was over de invulling van de maatregel en de lijst van winterteelten en vanggewassen, is besloten alvast inzicht te geven in deze lijsten en maatregel. Dit dus vooruitlopend op de publicatie van de definitieve regelgeving.

Klik hier voor de lijst van vanggewassen

Klik hier voor de lijst van winterteelten