Meer weten over stikstofrechten

Geplaatst op 28 maart 2022

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) moet een bedrijf over voldoende stikstofdepositieruimte beschikken om haar activiteiten uit te mogen voeren. Als er iets verandert in de bedrijfsvoering, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de stikstofdepositieruimte. Dit kan zijn bij een uitbreiding, maar ook bij een (gedeeltelijke) staking van de bedrijfsactiviteiten.

Activiteiten buiten de agrarische sector (woningbouw, utiliteitsbouw en industrie) mogen ook niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie op een Natura-2000 gebied. Bij de aanvraag van een vergunning ten behoeve van een wijziging of uitbreiding, moet daarom worden aangetoond dat er geen extra stikstof neerslaat in de Natura-2000 gebieden. Wanneer de te verwachte neerslag van stikstof (door emissie van NOx en/of ammoniak) groter wordt, dan moet er extra stikstofdepositieruimte worden aangekocht.

Aankoop

Voor nieuwe activiteiten (wijziging of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten, aanleg van nieuwe wegen, maar ook het gebruik van een nieuwe woning) moet de stijging in stikstofdepositie (ammoniak, NOx) worden gecompenseerd. Dit is mogelijk door de aankoop van ammoniakrechten van veehouderijbedrijven (extern salderen genoemd). Ammoniakrechten komen vrij wanneer ondernemers hun bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk beëindigen. Het bedrijf dient voor staking van de bedrijfsactiviteiten uiteraard te produceren met geldige vergunningen. Aelmans Adviesgroep adviseert bij en begeleid de vraag naar en het aanbod van ammoniakrechten en/of stikstofrechten.

Advies en begeleiding

We beschikken we over een groot netwerk en hebben met onze adviseurs de nodige ervaring. Onze ambitie is om op transparante wijze de stoppende (als aanbieders) en uitbreidende veehouders en andere vragende partijen met elkaar in contact te brengen.
Heeft u vragen over deze complexe materie? Wilt u uitbreiden of wenst u uw stikstofdepositie te compenseren? Neem gerust contact met ons op.

Stikstofdepositieruimte berekenen

Met behulp van het rekenprogramma AERIUS Calculator kan berekend worden hoeveel ammoniakrechten moeten worden aangekocht. Daarbij vergelijken we de stikstofdepositie in de nieuwe situatie met de stikstofdepositie zoals toegestaan op basis van de vergunde- of referentiesituatie.

Afstand Natura-2000 gebieden is cruciaal

Een belangrijk gegeven bij de uit te voeren berekeningen is de afstand tot een Natura-2000 gebied. Hoe dichter een bedrijf bij een Natura-2000 gebied ligt, hoe groter de depositie op dat gebied. Wanneer de stoppende ondernemer dichterbij een Natura-2000 gebied is gelegen, komt er op dat desbetreffende gebied meer depositieruimte vrij dan wanneer deze op grotere afstand ligt van het Natura-2000 gebied.

Concrete vraag naar ammoniak

In verband met ontwikkelingen in de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Leudal zijn we concreet op zoek naar ammoniak van veehouderijbedrijven in deze regio’s. 

Onafhankelijk en integraal

Binnen Aelmans Adviesgroep beschikken we over meerdere adviseurs en specialisten die vraagstukken rond ammoniak en stikstofrechten, voor zowel vragers als aanbieder, vanuit een breed spectrum bekijken. Het is naar onze mening belangrijk om daarbij aan te geven dat we optreden als een onafhankelijk intermediair.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: