Meeste pachtnormen lager in 2020

Geplaatst op 12 juni 2020

Per 1 juli 2020 gaan de nieuwe pachtnormen in. De pachtnormen bepalen de hoogst toelaatbare pachtprijs voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen en worden ieder jaar vastgesteld door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De normen gelden voor reguliere pacht, geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan zes jaar en op agrarische bedrijfsgebouwen en –woningen. De pachtnormen worden bepaald op basis van bedrijfsresultaten, dit keer van de periode 2014-2018.

Melkveehouderij: het bedrijfsresultaat van melkveebedrijven was in 2018 lager dan in 2013. Daardoor vallen de normen voor bouw- en grasland lager uit dan vorig jaar.

Akkerbouw: voor de akkerbouw was 2018 een jaar waarin het gemiddelde inkomen ver boven het langjarig gemiddelde lag. Er zitten echter grote verschillen in akkerbouw en de resultaten hangen samen met productieomstandigheden, bouwplan en bedrijfsgrootte en structuur. De pachtnormen vallen iets lager uit dan in 2019.

Tuinland: de pachtnormen voor tuinland zijn hoger dan vorig jaar. Het gebied Westelijk Holland stijgt met 16% en de Rest van Nederland met 9%.

Het overzicht pacht prijs per gebied is hier te vinden. 

De pachtprijzen gaan in vanaf 1 juli 2020 en worden voor het komende pachtjaar ‘van rechtswege’ aangepast. De aanpassingen werken door in bestaande overeenkomsten.

Heeft u advies of hulp nodig bij het toepassen van de pachtnormen? Onze adviseurs helpen u graag.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: