Mestnormen paardenhouderij

Geplaatst op 27 oktober 2020

De overheid heeft dit jaar nieuwe mestnormen vastgesteld. De aanpassingen hebben betrekking op verhoging van de normproductie en verlaging van de plaatsingsruimte op de grond. Het gevolg is dat u minder mest toe mag rekenen aan eigen grond.

Voorbeeld

Voor gangbare bedrijven betekent dit bijvoorbeeld in de nieuwe situatie 2,6 (was 3,5) paard per hectare grasland, of ingeval van pony’s 5,8 (was 6,2). Als u meer dieren per hectare houdt, dan is dat toegestaan als daarvoor voldoende mest verantwoord wordt afgevoerd.

Mestplaatsingsruimte verhogen op grond?

Zogenaamde derogatie kan ruimte bieden voor verhoging van stikstofgebruik en bij fosfaat kan dit met fosfaatdifferentiatie. Voor paardenhouders die paardenmest afvoeren én op hun weiland rundveemest aanvoeren, kan het aanvragen van derogatie voordelig zijn. Er mag dan onder voorwaarden (o.a. grondonderzoek) meer dierlijke mest worden uitgereden, waardoor op kunstmest kan worden bespaard. In combinatie met fosfaatdifferentiatie is het voordeel nog groter en kan het voor paardenhouders met grond ook financieel aantrekkelijk zijn. Realiseer u wel dat hier - afhankelijk van de oppervlakte bouw- en weiland - kosten aan verbonden zijn.

Wanneer administratieplicht?

Vanaf 3 ha grond of 350 kg stikstof (dit is gelijk aan 6 paarden) geldt een administratieplicht bij RVO. Een goede prognose en duidelijk bemestingsplan zijn dan belangrijk. Zorg dat u uw administratie goed op orde heeft. Daarmee voorkomt u verrassingen en eventuele boetes.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: