Ontwikkelingen beregening openteelten

Geplaatst op 22 juni 2022

Op dit moment liggen een aantal plannen ter inzage die invloed kunnen hebben op uw bedrijfsvoering in het kader van beregenen. Op de eerste plaats is dat de ‘Wijziging ‘Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel’ maar ook de beleidsregels omtrent het onttrekkingsverbod oppervlaktewater kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Tot en met 6 juli ter inzage

Het ontwerp wijziging Beheerplan ‘Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel’ waarin de ontheffing voor beregening geschrapt is, ligt t/m 6 juli 2022 ter inzage.

Vanwege de verdroging door klimaatverandering en intensief gebruik van grondwater verdwijnen de beregeningsputten in de Peelvenen.  Dit is door de provincies Noord-Brabant en Limburg in een wijziging van het ‘Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel’ vastgesteld.

De vrijstelling vervalt

De vrijstelling voor het onttrekken van grondwater voor open teelt, die in het vorige beheerplan was opgenomen, vervalt hiermee.  Naar aanleiding van een beroep dat in 2018 is ingesteld heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald dat deze vrijstelling niet goed was onderbouwd en de Raad van State heeft dit bevestigd.

Passende beoordeling beregening

Uit een onderzoek ‘Passende beoordeling beregening Peelvenen’ uitgevoerd in opdracht van de provincies blijkt dat de huidige staat van de Peelvenen onvoldoende is. Dit wordt mede veroorzaakt door verdroging. De grootste veroorzaker van de verdroging is de verlaging van de grondwaterstand door beregening. Hierbij veroorzaakt beregenen een significant negatief effect. De ontheffing voor beregening in het gebied is in het nieuwe beheersplan komen te vervallen.

Het vervallen van de ontheffing geldt voor  de nieuw gevormde bufferzones rondom de Grote Peel, Deurnsche Peel, Maria Peel en De Bult. Deze bufferzones kunt u terugvinden in het bijgaand kaartje.

Geen beregening meer uit putten

Als u gronden heeft in deze bufferzones heeft deze aanpassing van het beheerplan grote gevolgen. Beregenen uit de beregeningsputten is dan niet meer mogelijk. Wilt u weten of uw percelen in de betreffende bufferzones liggen en/of wilt u uw zienswijze kenbaar maken, zodat uw belangen meegenomen worden in de besluitvorming, dan kunt u contact opnemen met uw Aelmans bedrijfsadviseur. Reageren op het ontwerp kan tot 6 juli 2022.

Ontwerpbeleidsregel Waterschap Limburg

Vanaf 21 mei tot 1 juli ligt de ontwerpbeleidsregel ‘Instellen onttrekkingsverbod oppervlaktewater’  van het Waterschap Limburg ter inzage. Hierin wordt de bevoegdheid van het waterschap om in geval van schaarste een verbod op onttrekking oppervlakte water af te kondigen geregeld. Dit verbod gaat in als de afvoer in meer dan 50% van de referentie beken lager is dan de basisafvoer.

In de nieuwe beleidsregels zijn verschillende droogtefases (fase geel, fase oranje en fase rood) opgenomen waarvoor het onttrekkingsverbod geldt. In fase 1 (geel) gelden uitzonderingen voor veedrenking middels weidepompen, kapitaalintensieve teelten (groente-, fruit-, bloemen- en platen – en bomenteelt),  sub irrigatie en bij groot maatschappelijk belang.

Fase oranje (droogtefase 2) treedt in werking bij voortdurende droogte. In deze fase gelden beperkingen bij beregening van kapitaalintensieve teelten.  Hard fruit mag dan alleen tussen 8:00 uur en 18:00 uur beregend worden en overige kapitaal intensive teelten van 18:00 uur tot 8:00 uur.

Bij verder voortdurende droogte wordt fase 3 (rood) bereikt. In de rode fase worden alle nog toegestane onttrekkingen verboden.

Voor de hierboven genoemde ontheffingen in fase geel dienen vooraf te worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt getoetst op een 3 tal punten. Hierbij wordt gekeken naar maatschappelijk belang, alternatieven en de nadelige effecten voor het oppervlaktewaterlichaam.

Wilt u een zienswijze naar voren brengen of wilt u een ontheffing aanvragen voor het beregeningsverbod in fase 1 dan willen wij u hierbij graag bijstaan.

Wateronttrekkingsvergunning

Ligt u buiten de bufferzone peelvennen en wilt u beregenen uit grondwaterputten dan heeft u voor het onttrekken van water een door het waterschap afgegeven wateronttrekkingsvergunning nodig. Voor het onttrekken van water gebruikt u dan een door het waterschap geregistreerde pomp. Bent u op zoek naar een wateronttrekkingsvergunning of pomplabel of heeft u putten of pomp labels die u niet meer gebruikt. Neem dan ook contact op met uw Aelmans bedrijfsadviseur. Aelmans Agrarische advisering adviseert en bemiddelt, maar kan ook uw overdracht regelen.