Openstelling POP3-subsidie Limburg

Geplaatst op 01 maart 2019

Landbouwondernemers in de provincie Limburg kunnen vanaf 18 maart een subsidieaanvraag indienen in het kader van het openstellingsbesluit paragraaf 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2019 (POP3). De voorwaarden waaronder dit moet gebeuren staan vanaf vandaag op de site van Provincie Limburg.

Het subsidiebedrag per aanvraag maximaal € 250.000 en minimaal € 20.000. Het subsidiepercentage bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

Onder subsidiabele vallen:

  • de kosten van de bouw of verbetering, dan wel verwerving of leasing van onroerende zaken;
  • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
  • kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
  • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
  • de kosten van haalbaarheidsstudies;
  • kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware.

Aelmans Agrarische Advisering help u graag bij het opstellen van het projectplan en het indienen van de aanvraag.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: