Pachtersvoordeel in familiesfeer niet langer onbelast

Geplaatst op 06 januari 2019

Staatssecretaris Snel heeft de goedkeuringen voor pachtersvoordelen, ontstaan bij bedrijfsopvolging in de familiesfeer, ingetrokken. Dit staat in het op 6 december 2018 gepubliceerd besluit. Daarnaast kunnen pachtersvoordelen buiten de familiesfeer niet meer afzonderlijk worden doorgeschoven. In het besluit waarin de goedkeuringen worden ingetrokken staat een overgangsperiode tot en met 30 juni 2019. Is de pachter uiterlijk op 30 juni 2019 juridisch eigenaar dan blijven de oorspronkelijke goedkeuringen zoals deze tot 6 december 2018 golden nog voor hem gelden.

Wat is een pachtersvoordeel?

Het pachtersvoordeel ontstaat als de opvolger de landbouwgronden overneemt tegen een lagere waarde dan de vrije waarde. Verkoopt hij of zij later de landbouwgronden, dan realiseert hij dit pachtersvoordeel. Dit voordeel valt dan niet onder de landbouwvrijstelling, omdat het geen voordeel is uit de waardeveranderingen van de landbouwgronden zelf. Tot voor kort golden er bij realisatie van een pachtersvoordeel (zoals o.a bij een verkoop) nog twee faciliteiten:

  • Een goedkeuring om (tweede) pachtersvoordelen die zijn ontstaan bij bedrijfsopvolging in de familiesfeer onbelast te laten.
  • Een goedkeuring om (eerste) pachtersvoordelen buiten de familiesfeer separaat door te schuiven naar de bedrijfsopvolger.

De goedkeuring om een pachtersvoordeel onbelast te laten is alleen van belang als de pacht in de familiekring een zakelijke grondslag heeft. Bij onzakelijke pacht of andere bevoordelingen ontstaat er geen pachtersvoordeel en is de goedkeuring in feite niet nodig.

Voor de goedkeuringen geldt als familiegroep: echtgenoot; (eigen/stief/pleeg) kinderen of kleinkinderen; echtgenoten van deze kinderen; bloed- aanverwanten tot en met de 3e graad van zijlinie. Dit laatste betekent dat een oom-neef-relatie er nog net onder valt.

Intrekking van de goedkeuringen

Er zijn twee inhoudelijke wijzigingen in het besluit die grote gevolgen kunnen hebben voor landbouwers die landbouwgronden van familie of van derden pachten.

  1. De vrijstelling voor het tweede pachtersvoordeel vervalt. Dit geldt voor landbouwgronden die op 30 juni 2019 nog niet in juridische eigendom zijn bij de pachter. Een tweede pachtersvoordeel ontstaat bij bedrijfsopvolging binnen de familiegroep.
  2. De mogelijkheid van een afzonderlijke geruisloze doorschuiving van het eerste pachtersvoordeel naar de bedrijfsopvolger vervalt. Dit geldt voor landbouwgronden die op 30 juni 2019 nog niet in juridische eigendom zijn bij de pachter. Een eerste pachtersvoordeel ontstaat als een pachter grond overneemt van een verpachter buiten de familiegroep.

Welke actiepunten zijn er naar aanleiding van de intrekking?

Pachtersvoordelen op landbouwgronden die vóór of op 30 juni 2019 in juridische eigendom van de pachter zijn gekomen blijven onder de goedkeuring vallen. Dit betekent dat een pachter die in het kader van bedrijfsopvolging de gepachte landbouwgronden eerder heeft overgenomen (en juridisch eigenaar is geworden), bij een latere verkoop (of staking) het pachtersvoordeel onbelast mag laten.

Hoewel er meer acties denkbaar zijn, zien wij op dit moment een belangrijk actiepunt bij bestaande pachtverhoudingen binnen de familie. Landbouwers die nu nog pachten binnen de familiekring - als onderdeel van bedrijfsoverdracht - kunnen nadeel voorkomen door op korte termijn de juridische eigendom van de gepachte landbouwgronden te kopen. Hiermee vallen ze onder de eerbiedigende werking van de goedkeuring. Dat kan alleen als ze de juridische eigendom van de landbouwgronden uiterlijk op 30 juni 2019 op naam hebben.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Uiteraard moet steeds goed worden beoordeeld of aan alle voorwaarden is voldaan om een tweede pachtersvoordeel onbelast te laten. Het voert te ver om deze voorwaarden in dit bericht op te nemen. Wij zijn thuis in deze problematiek. Verder kan het zaak zijn om (versneld) de bedrijfsopvolging te effectueren, danwel van familie gepachte grond aan te kopen. Uiteraard kunnen wij ook voor de passende taxatie zorgdragen of (mede) de financiering organiseren. Wij zijn u graag van dienst bij de advisering omtrent deze maar ook andere grondzaken.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: