Subsidie sportaccommodaties

Geplaatst op 09 augustus 2018

Als compensatie voor een aanpassing van de BTW-regels stelt het Rijk zo’n 240 miljoen euro beschikbaar voor sportinvesteringen door gemeenten en amateursportorganisaties.

Activiteiten die in aanmerking komen voor de susbsidie:

  1. De minister kan subsidie verstrekken voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

  2. Op grond van deze regeling wordt slechts subsidie verstrekt voor activiteiten die aanvangen vanaf 1 januari 2019.

  3. Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt indien voor de kosten van subsidiabele activiteiten op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

  4. Een activiteit komt slechts eenmaal voor subsidie op grond van de onderhavige regeling of een uitkering op grond van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport in aanmerking.

Voor uitgebreide informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: