Subsidieregeling SDE++ 2023 opent op 6 juni 2023

Geplaatst op 01 maart 2023

Op 6 juni gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar open. Bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen subsidie aanvragen als ze hernieuwbare energie gaan produceren of CO2 verminderende technieken gaan toepassen. Er is één nieuwe categorie, de lucht-water warmtepomp. Het totale openstellingsbudget is 8 miljard euro. Dat is net als in 2022 dus aanzienlijk meer dan in 2020 en 2021.

Openstellingsrondes

De SDE++ regeling werkt met openstellingsrondes. In tegenstelling tot vorig jaar volgen de openstellingsrondes elkaar sneller op.  In de periode van 6 juni t/m 6 juli kan een aanvraag worden ingediend. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen. Dit jaar worden “hekjes” geïntroduceerd waardoor technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen, doordat binnen het “hekje” budget wordt gereserveerd.

Categorieën

Per categorie worden ook nog maximum bedragen toegekend. Dit betekent dat een categorie al eerder en op een lager maximum kan zitten dan in bovenstaande tabel aangegeven. Van de genoemde bedragen gaat nog een correctie af welke elk jaar achteraf wordt bepaald op basis van de marktprijzen voor energie en de ETS prijs bij CO2 opslag in het betreffende jaar.

Een aantal categorieën is dit jaar geschrapt, zoals ketels op houtpellets voor verwarming van gebouwde omgeving.

Doordat investeringen in de meeste categorieën fors hoger uitvallen dan bij eerdere openstellingsrondes, zijn de basisbedragen van deze categorieën hoger als vorig jaar. Als het niet meer haalbaar is om een project te realiseren, dan kunnen subsidieontvangers in de komende openstellingsronde opnieuw aanvragen. Een voorwaarde is dat de subsidieontvanger vóór of bij het doen van die aanvraag de RVO dient te vragen de bestaande beschikking in te trekken met een toelichtende motivatie.

Bij de categorie ‘zon PV’ wordt waarschijnlijk ook voor de kleinere projecten als eis gesteld dat de omvormercapaciteit maximaal 50% mag zijn van het piekvermogen. Deze wijziging wordt nog door RVO en netbeheerders getoetst op uitvoerbaarheid.

Bij de categorie ‘elektraboiler’ wordt de ondergrens van het vermogen verlaagd van 5 MW naar 2 MW.

Om de productie van groen gas verder te stimuleren kan er dit jaar voor biogasprojecten met WKK worden gekozen om over te stappen op de productie van groen gas nog vóór de resterende looptijd van de huidige beschikking is verlopen.

Start op tijd

Om een succesvolle aanvraag te kunnen doen moet er op tijd gestart worden met de voorbereiding voor een SDE++ aanvraag. Er dienen bij de aanvraag een aantal verplichte bijlagen meegestuurd te worden. Voor zon PV op gebouwen zijn dat bijvoorbeeld;

  • een transportindicatie van de netbeheerder dat er ruimte is voor teruglevering van elektra op het elektriciteitsnet
  • een verklaring van de constructeur dat het dak sterk genoeg is om het gewicht van de geplande zonnepanelen te dragen.
  • Een gedetailleerde tekening op schaal waarop de zonnepanelen zijn ingetekend. 
  • Indien u geen eigenaar bent van het perceel dient u een verklaring mee te sturen van de eigenaar dat u SDE++ voor de locatie mag aanvragen.

Vanaf een zon PV installatie van 1 MWp dient u tevens een haalbaarheidsonderzoek mee te sturen waarbij aanvullende bijlagen nodig zijn zoals een jaarrekening om het eigen vermogen aan te tonen of indien u minder dan 20% eigen vermogen heeft, een intentieverklaring van beoogde financiers.

Wij kunnen de SDE subsidie aanvraag voor u verzorgen of de haalbaarheid van uw project doorrekenen. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact opnemen met John van de Ven.