Subsidieregeling SDE++ najaar 2021 opent op 5 oktober

Geplaatst op 10 juni 2021

Bedrijven of (non-)profitinstellingen die hernieuwbare energie gaan produceren of CO2 verminderende technieken gaan toepassen, kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie.

Voor de SDE++ 2021 is in het najaar van 2021 een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De SDE++ subsidieronde najaar 2021 is open van 5 oktober 9:00 uur tot 11 november 17:00 uur.

Er zijn 4 fases waarin subsidie kan worden  aangevraagd. De fasegrenzen zijn niet meer gebaseerd op een €/kWh duurzame energieproductie maar op € per ton berekende CO2 reductie.

De openstelling is later dan eerder aangekondigd omdat er teveel druk staat op de vergunningverlening door provincies en gemeenten.

Openstellingsrondes

Openstellingsronde  SDE++ najaar 2020

Fasegrenzen

Subsidie-intensiteit


€/ton CO2

Fase 1 5 oktober,   9:00 uur 60
Fase 2 11 oktober, 17:00 uur

80

Fase 3 25 oktober, 17:00 uur

115

Fase 4

8 november, 17:00 uur tot
11 november 17:00 uur

300

Per categorie worden ook maximum bedragen toegekend. Dit betekent dat een categorie al eerder en op een lager maximum kan zitten dan in bovenstaande tabel aangegeven. Van de genoemde bedragen gaat nog een correctie af welke elk jaar achteraf wordt bepaald op basis van de marktprijzen voor energie en de ETS prijs bij CO2 opslag in het betreffende jaar.

Categorieën

In onderstaande tabel staan de hoofdcategorieën en subcategorieën waar subsidie voor kan worden aangevraagd.

Hoofdcategorie Subcategorie
Hernieuwbare elektriciteit

Osmose
Waterkracht
Wind
Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)

Biomassa (vergisting en verbranding)
Compostering champost
Geothermie (ultra)diep
Zonthermie

Hernieuwbaar gas

Biomassa (vergisting en vergassing)

CO2  - reducerende warmte

Aquathermie (TEO en TEA)
Daglichtkas
E-boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Warmtepomp

CO2  - reducerende productie

CO2 - afvang en -opslag
Waterstof door elektrolyse

Voorwaarden

Ook dit najaar geldt de aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten om bij de SDE aanvraag een “transportindicatie” van de netbeheerder mee te sturen.  Uit deze transportindicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor SDE wordt aangevraagd. 

Indien de aanvrager geen eigenaar is van de locatie, zal een formulier met toestemming van de eigenaar moeten worden meegestuurd. Indien een omgevingsvergunning voor de productie installatie nodig is zal deze afgegeven vergunning met de aanvraag moeten worden meegestuurd.

Er moet een haalbaarheidsstudie van het project bij subsidieaanvraag worden bijgevoegd. Behalve bij gebouwgebonden zon PV < 1 MWp.  Indien een vergunning noodzakelijk is voor een categorie zal deze ook bij de aanvraag bijgevoegd moeten worden.

Start op tijd

Om een succesvolle aanvraag te kunnen doen moet op tijd worden gestart met de voorbereiding zodat benodigde omgevingsvergunningen, transportindicatie netbeheerder en haalbaarheidsstudie op tijd aanwezig zijn.

Wij kunnen de SDE subsidie aanvraag voor u verzorgen of de haalbaarheid van uw project doorrekenen. Er is een rekenmodel beschikbaar om per categorie het maximaal basisbedrag per fase te berekenen per kWh geproduceerde duurzame energie. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact opnemen met John van de Ven.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: