Update agrarische regelgeving

Geplaatst op 26 januari 2023

Graag praten we u bij over de meest recente regelgeving.

Mestuitrijseizoen

Door het LNV werd aangekondigd dat de startdatum van het mestuitrijseizoen op bouwland van 16 februari opschuift naar 16 maart. Maar een formeel besluit is nog niet gepubliceerd. Voor bepaalde gewassen blijft de datum 16 februari. Welke gewassen dit zijn is nog onduidelijk. Volgens het LNV wordt er momenteel nog steeds aan deze lijst gewerkt waardoor deze nog niet gepubliceerd is. Vanuit de LTO Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente is er voortouw genomen. Eind week twee is er vanuit LTO een lijst van vroege gewassen rondgestuurd die volgens LTO is besproken met het ministerie. De volgende gewassen zijn opgenomen in deze lijst:

- Aardappelen
- Andijvie
- Anijs
- Asperge
- Blauwmaanzaad
- Bloemkool
- Boerenkool
- Boomkwekerij gewassen
- Bol- en knolgewassen in de sierteelt
- Bospeen
- Broccoli
- Dille
- Echinecea
- Fruitteelt
- Grasland
- Graszaad
- Haver
- Kervel
- Knoflook
- Komijn
- Koolrabi
- Lupine
- Mais geteeld overeenkomstig de biologische productiemethode
- Meerjarige bloemisterij gewassen
- Paksoi
- Peterselie
- Peulvruchten

- Plantuien
- Prei (zaai en productie)
- Raapstelen
- Radijs
- Rode bieten/Kroten
- Selderij
- Sla
- Snij- en trekheesters
- Spinazie
- Suikerbieten
- Suikermais onder folie
- Tijdelijk grasland
- Valeriaan
- Vaste planten
- Venkel
- Vlas (vezel-, olie-)
- Voederbieten
- Vroege sluitkool
- Waspeen
- Wintergranen
- Winterkoolzaad
- Zaaiuien
- Zomerbosui
- Zomergranen
- Zomerkoolzaad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitrijden van strorijke vaste mest op zand- en lössgrond werd voor gras- en bouwland vervroegd met één maand naar 1 januari, vaste mest zonder stro blijft 1 februari.

Voor gronden zonder productie en zonder bemesting geldt dat deze niet meetellen voor de gebruiksruimte. Dit houdt in dat op gronden die niet-productief zijn in het kader van het nieuwe GLB geen gebruiksruimte van toepassing is. Dit zijn onder andere gronden waarop de eco-regeling ‘Groene braak’ of ‘Bufferstrook met kruiden’ wordt toegepast en gronden die worden ingezet voor de 4% niet-productief areaal verplichting. De bufferstroken die niet bemest mogen worden, zoals later in dit artikel genoemd, zullen naar verwachting ook buiten de mestplaatsingsruimte gaan vallen. Echter een formeel besluit door het ministerie hierover is nog niet genomen.

Groenbedekking

Bij de eco-regeling groenbedekking moet in januari en februari een levend gewas op het perceel staan. Voor het jaar 2023 wordt er vanuit het RVO aangegeven dat hier coulant mee wordt omgegaan. Mocht je als bedrijf in 2022 een niet-winterhard gewas hebben ingezaaid en het gewas vriest dood, dan kan de eco-activiteit groenbedekking alsnog worden toegepast. Voorwaarde is wel dat minimaal 80% van het perceel bedekt is met het (deels) doodgevroren gewas. Deze coulance geldt alleen voor het jaar 2023.

Bufferstroken

De bufferstroken waren al van toepassing bij deelname aan het nieuwe GLB vanaf 2023. Deze worden benoemd in de zogeheten GLMC 4 en 10. Echter is besloten dat de bufferstroken per 1 maart 2023 wettelijk ook niet bemest mogen worden, ongeacht of er wordt deelgenomen aan het nieuwe GLB. Daarbij zullen de breedtes gehanteerd worden die zijn opgenomen in de derogatiebeschikking. Dus ook wanneer er niet deelgenomen wordt aan het GLB, zullen de bufferstroken waarop niet bemest mag worden gaan gelden. Mocht op basis van de huidige teeltvrije zones een bredere zone of bufferstrook aangehouden worden dan waartoe de derogatiebeschikking verplicht, dan zal de breedste bufferstrook van toepassing zijn.

Vanggewas zand- en lössgebied

Voor het jaar 2023 geldt dat landbouwers aangemoedigd worden, in lijn met het 7e AP, om uiterlijk 1 oktober 2023 een vanggewas in te zaaien. Bij latere inzaai volgt een korting op de stikstofgebruiksnorm in het daaropvolgende jaar, waarbij er in de maand oktober met een oplopende korting wordt gewerkt. Is er op 1 november geen vanggewas ingezaaid, dan geldt zoals het er nu uitziet een maximale korting. De komende maanden zal invulling op stikstofgebruiksnormen bij latere inzaai ingevuld worden. Conform het 7e AP zijn winterteelten uitgezonderd voor deze maatregel. De definitieve lijst van winterteelten volgt ook later. Voor de maisteelt op zand- en löss blijft de verplichting om een vanggewas te telen zoals deze nu ook al geldt.  

Aanwijzing met nutriënten verontreinigde gebieden

Aanvullend op de verontreinigde gebieden van 2022 worden er in 2023 drie nieuwe waterschappen als verontreinigd gebied aangeduid. Dit betref de waterschappen, Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. In deze gebieden zal de derogatie sneller worden afgebouwd.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving vragen bij u ontstaan kunt u contact opnemen met Gerben Hoogeveen of Marita Kreuels.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: