Vergunning Wet natuurbescherming glastuinbouw

Geplaatst op 01 oktober 2020

De uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake beroepen tegen de verlening van vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb) op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft ook gevolgen voor de glastuinbouwsector. Om te komen tot een vergunbare situatie kan er ondertussen mogelijk ook gebruik gemaakt worden van intern of extern salderen.

Alle activiteiten (projecten) met stikstofemissie kunnen invloed hebben op Natura2000 gebieden. Derhalve gaat het, naast NH3 dat voornamelijk uit de veehouderij afkomstig is, ook over NO(x) dat afkomstig is van verbrandings-installaties (kachels, motoren, auto’s, etc.), waaronder die van glastuinbouw-bedrijven. In deze sector bestaan grote zorgen over de voortgang van projecten, waaronder investeringen in energiezuiniger installaties welke nu ook stil dreigen te vallen. Verder kan er bij de uitvoering van reeds vergunde projecten discussie ontstaan of voor de stikstofemissie tijdens de bouw (realisatiefase) van de projecten ook een passende beoordeling Wnb nodig is. Dit is het geval als tijdens de realisatiefase door gebruik van mobiele werktuigen en door aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens er een stikstofemissie plaatsvind welke een hogere depositie op een Natura2000 gebied veroorzaakt dan 0,00 mol. Mogelijk zou hierdoor een project, bij het ontbreken hiervan, kunnen worden stilgelegd, met uiteraard enorme financiële schade voor de betrokken ondernemers.

Daarnaast zijn er nog tal van glastuinbouwbedrijven zonder geldende Wnb-vergunning. In principe geldt nu voor alle glastuinbouwbedrijven met een verwarmde kas een vergunningplicht omdat er geen sprake meer is van een ondergrens van 0,05 mol depositie. Deze bedrijven zullen een vergunning Wet natuurbescherming aan moeten vragen. Hierbij wordt als referentiesituatie uitgegaan van de vergunde en gerealiseerde situatie op het moment van aanwijzen van de gebieden. In het kader van de Habitatrichtlijn is dat in de meeste gevallen 7 december 2004. In veel situaties is er sprake van uitbreiding na deze datum en is er maatwerk nodig om tot een vergunbare aanvraag te komen. Aelmans Adviesgroep kan u hierbij van dienst zijn.

Indien u nog zoekende bent naar een oplossing voor uw bedrijfssituatie in relatie tot de vergunningplicht Wet natuurbescherming, neem dan contact op met een van onze adviseurs. En nogmaals: Realiseer dat om te komen tot een vergunbare situatie er momenteel gebruik gemaakt kan worden van intern of extern salderen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: