Versneld aanpassen verouderde stallen in Noord-Brabant

Geplaatst op 10 april 2019

Als onderdeel van het maatregelenpakket in het kader van de versnelde transitie veehouderij heeft Provincie Noord-Brabant in juli 2017 de Verordening Natuurbescherming aangescherpt. Hierin zijn onder andere de emissie-eisen voor nieuwe en bestaande rundveestallen geregeld. Alle stallen die op 1-1-2022 ouder dan 20 jaar zijn, en niet aan de nieuwe emissienormen voldoen, moeten worden aangepast. Deze stallen moeten per 1 januari 2022 voldoen aan de emissienormen van de provincie.

Voor de aanpassing aan de stal moet op 1 januari 2020 een ontvankelijke aanvraag of melding zijn ingediend. Dit geldt voor melkvee, jongvee- en vleesveestallen. Bedrijven die in juli 2017 niet voldeden aan het landelijke Besluit emissiearme huisvesting moeten hun stalsystemen voor 1 januari 2020 aanpassen.

Gevolgen voor uw bedrijf
De nieuwe regels brengen extra verplichtingen met zich mee. Deze kunnen grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld ook voor jongvee wat niet op stro wordt gehouden gelden nieuwe emissie-eisen. Dit kan leiden tot ingrijpende en relatief kostbare ingrepen. Bij stallen ouder dan 20 jaar moeten de roosters vervangen worden door een emissiearme vloer of zal bijvoorbeeld een luchtwasser geplaatst moeten worden.

Ook als u besluit om te stoppen en een andere bestemming aan uw bedrijfsgebouwen wil geven, moet u dit kenbaar maken aan de gemeente en dient er een procedure te worden doorlopen (melding of omgevingsvergunning).
De provincie dwingt u om vóór 1 januari 2020 aan te geven welke ontwikkeling uw bedrijf in de bestaande stallen gaat doormaken. Geen actie ondernemen kan leiden tot handhaving en boetes. Bovenstaande betekent dat u op korte termijn uw plannen kenbaar moet maken aan het bevoegd gezag.

MER-beoordeling
Heeft u uw bedrijf nog niet voorbereid op de komende veranderingen en/of herkent u zich in een van de bovenstaande punten? Dan is het noodzakelijk om tijdig te handelen. Voordat een aanvraag omgevingsvergunning ingediend kan worden is veelal een (vormvrije) MER-beoordeling noodzakelijk. De beoordeling hiervan door het bevoegd gezag duurt vaak enkele maanden. Wanneer er voor 1 januari 2020 geen besluit op de MER-beoordeling is genomen betekent dit dat er formeel geen vergunning kan worden aangevraagd. Bij de instanties is dan niet bekend welke maatregelen genomen worden. U bent dan per direct in overtreding en loopt het risico op handhavings-procedures en (bestuurlijke) boetes. Dit geldt ook als u melding plichtig bent.

Meer informatie
Wij staan u graag bij in de stappen die u moet nemen om uw bedrijf aan te passen. Om u optimaal te kunnen bedienen komen wij graag tijdig met u in contact om de mogelijkheden met u door te spreken. U zult begrijpen dat de processen enige tijd in beslag nemen en 31 december 2019 komt snel dichtbij. In dit traject kunnen advisering, aan- of verkoop van fosfaatrechten ook een rol (gaan) spelen. Op dit vlak beschikken we over de nodige deskundigheid en contacten om u te ondersteunen.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met één van onderstaande adviseurs: 
Johan van Selst        (06 - 51 64 81 19)
Gerben Hoogeveen  (06 - 45 29 62 85)
Tonny Kapteijns        (06 - 53 75 29 76)

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: