Wetgeving verduurzaming gebouwen

Geplaatst op 02 maart 2021

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Of aan deze BENG-eisen wordt voldaan, daarvoor wordt de NTA 8800 als bepalingsmethode gebruikt. Voor nieuwbouw met een kleinverbruik gasaansluiting.

Bestaande bouw: energiebesparingsplicht; energielabel; Label-C voor kantoren

Voor bestaande bouw zijn met name de bestaande EPC-eis uit het Bouwbesluit en de wettelijke energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit (art. 2.15) belangrijk. Deze energiebesparingsplicht is inmiddels uitgebreid met de introductie van lijsten met zogenoemde Erkende Maatregelen per branche.

Verder regelt het Besluit Energieprestatie Gebouwen dat bij oplevering, verkoop en/of verhuur van een gebouw, een energielabel ter beschikking moet worden gesteld. Overtreding hiervan kan worden beboet. Ook dit energielabel wordt vanaf 1 januari 2023 volgens de NTA 8800 bepalingsmethode bepaald.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden onder het Omgevingsweb

Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Bron: Omgevingsweb

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: