Wie komen de betalingsrechten toe aan het eind van de pacht?

Geplaatst op 18 maart 2019

Arrest in kort geding van de Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden van 27 november 2018. Productierechten in relatie tot pacht zijn al vaak onderwerp van juridische procedures geweest. Toch is deze uitspraak het waard om nader te beschouwen. In casu ging het om de vraag aan wie de betalingsrechten toekomen aan het einde van de pacht?

Vaste jurisprudentie heeft geleerd dat Toeslagrechten tot het bedrijf van pachter (blijven) behoren. Na 2015 werd in de praktijk aangenomen dat voor de, toen in de plaats getreden, betalingsrechten hetzelfde zou gelden. Deze kortgeding uitspraak bevestigt deze aanname.
In de overwegingen heeft het Hof de vaste jurisprudentie ter zake Toeslagrechten én dat Betalingsrechten in de plaats zijn getreden van de toeslagrechten nadrukkelijk meegewogen. Er is geoordeeld dat qua karakter beide gelijk zijn!
De uitkomst kan anders zijn in het geval daar andere afspraken over gemaakt zijn. In dit geval beweert verpachter dit op basis van een in de pachtovereenkomst opgenomen clausule dienaangaande. Het Hof past bij de beoordeling van deze clausule de Haviltex-formule toe. Dit betekent dat niet alleen gekeken wordt naar de letterlijke tekst doch met name ook naar de partijbedoeling. In dit geval valt het oordeel in het nadeel van verpachter.
 
Wat leren we hiervan?
Als we in een overeenkomst willen afwijken van vaste rechtspraak, zullen we de contractsbepaling dienaangaande specifiek en duidelijk moeten formuleren!

Bron: Tijdschrift Agrarisch Recht maart 2019) ECLI: NL: GHARL: 2018:10349

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: