Veel gestelde vragen

 
vastgoed
 
omgeving
 
milieu
 
agro
 
bouw
 
stafdiensten
Beschikt Aelmans over de juiste certificeringen en kwaliteitseisen?

Binnen de Aelmans Adviesgroep werken een groot aantal specialisten die door continue scholing en keuringen aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

Heb ik een specialist nodig voor agrarische taxaties?

Ja. Taxeren van agrarisch vastgoed is een kunst op zichzelf. Het is belangrijk dat de taxateur op de hoogte is van alles wat er speel in de agrarische wereld en bovendien, door er dagelijk mee bezig te zijn, de juiste en actuele praktijkkennis heeft om tot een zo objectief mogelijke waarde te komen.

Ik ben het niet eens met een uitspraak van een overheid. Wat nu?

Afhankelijk van het soort uitspraak zijn er verschillende mogelijkheden om uw onenigheid kenbaar te maken. De zienswijze is een reactie op een ontwerp-besluit. De bezwaarprocedure wordt in gang gezet bij een besluit dat reeds definitief is.

Linkedin icoon

Uw specialist: Dhr. mr. P.H.J. (Paul) Soogelee Planjurist / Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

psoogelee@aelmans.com
06 - 22 29 65 76
Locatie(s): Ubachsberg

Ik heb verontreinigde grond, wat nu?

(licht) Verontreinigde grond hoeft niet in alle gevallen gesaneerd te worden. Het gebruik van de bodem wordt ingedeeld in verschillende bodemkwaliteitsklasses. Wanneer de grond wordt gebruikt voor 'wonen' worden andere eisen gesteld aan de grond dan wanneer deze wordt gebruikt voor industriedoeleinden. Wanneer sprake is van een verontreiniging dient de toepasbaarheid van de grond altijd geïnventariseerd te worden alvorens men hieraan conclusies kan binden.

Kan Aelmans helpen bij bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van mijn woning?

Ja. Eén van onze erkende WOZ-taxateurs kan de WOZ-waarde van uw woning checken.

De WOZ-waarde geldt als grondslag voor meerdere belastingen waaronder waterschapslasten, eigenwoningforfait en successierechten. De impact van de WOZ-waarde is hierdoor enorm te noemen. 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

Kan ik mij kosteloos aanmelden als ik op zoek ben naar een specifiek vastgoed-object?

Ja. Wij ontvangen graag uw zoekvraag en zullen hiermee discreet omgaan. Wij zijn vaak als eerste op de hoogte wanneer vastgoed objecten beschikbaar komen. Wanneer u aan ons een specifieke zoekvraag doorgeeft, kunnen wij u op de hoogste stellen als het juiste object beschikbaar wordt.

Waarmee moet ik rekening houden bij een bedrijfsuitbreiding en/of verbouwplannen?

Bij uitbredings en/of verbouwplannen voor ondernemens in Nederland moet rekening worden gehouden met een scala aan wet- en regelgeving. Onder andere dient men rekening te houden met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, het opstellen van een bedrijfsontwikkelplen (BOP), toetsing van LKM (Limburg) of BZV (Brabant), Ruimtelijke onderbouwing, opstellen/wijzigen van bestemmingsplannen, Omgevingsvergunningen, Technische onderzoeken enzovoorts.

Waarom heb ik een 'bouwcontingent' nodig als ik een woning wil bouwen in Limburg?

De provincie Limburg stelt quota aan het maximaal aantal nieuw te bouwen woningen per gemeente. Dit wordt geregeld met het zogenaamde bouwcontingent. Deze 'bouwtitel' is nodig om een woning te mogen bouwen in Limburg.

Linkedin icoon

Uw specialist: Dhr. mr. P.H.J. (Paul) Soogelee Planjurist / Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

psoogelee@aelmans.com
06 - 22 29 65 76
Locatie(s): Ubachsberg

Wanneer heb ik een asbestinventarisatie nodig?

Een asbestinventatisatie (conform de SC-540 norm) is altijd verplicht bij de sloop of verbouwing van een object dat voor 1 januari 1994 is gebouwd. Verder, wanneer in het algemeen sprake is van het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een gebouw, is een asbestinventarisatie verplicht.

Wanneer heb ik een bodemonderzoek nodig?

Een bodemonderzoek kan om verschillende redenen verplicht zijn. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning onderdeel bouw of milieu is het in de meeste gevallen verplicht om een bodemonderzoek uit te voeren. Maar ook bij koop/verkoop van vastgoed kan het nodig zijn (met name bij verdachte locaties) om de feitelijke staat met betrekking tot verontreinigingen vast te stellen.

Wanneer heb ik een gevalideerde taxatie nodig?

De meeste financiële instellingen stellen extra eisen aan taxaties. Bij het verkrijgen van een financiering (hypotheek) voor een woonhuis stellen banken vaak de eis dat een gevalideerd NWWI-taxatierapport wordt aangeleverd. Bij gevalideerde taxaties worden zowel de taxateur als het rapport gecontroleerd aan hoge kwaliteitseisen.

Wanneer heb ik productierechten nodig?

Productierechten geven aan hoeveel er van een bepaald product geproduceerd mag worden. Voorbeelden zijn ammoniakrechten, dierrechten (pluimveerechten en varkensrechten), betalingsrechten en de vervangende verwerkingsovereenkomst. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze rechten verhandeld worden tussen ondernemingen.

Wanneer hoef ik slechts een melding activiteitenbesluit uit te voeren in plaats van een omgevingsvergunning aan te vragen?

Bedrijven van Type-B, die het milieu aanzienlijk belasten, moeten een melding activiteitenbesluit doen voor bedrijfsactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld garagebedrijven en metaalbewerkende bedrijven. Type-A inrichtingen (bijv. kantoren en schoolgebouwen) zijn vrijgesteld terwijl  Type-C inrichtingen een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Wanneer moet ik aan de regels voor daglichttoetreding van het bouwbesluit 2012 voldoen?

Een verblijfsruimte moet voldoende daglichttoetreding hebben. De norm hiervoor is vastgesteld in het Bouwbesluit 2012. Het berekenen van de daglichttoetreding gebeurt conform de NEN 2057 norm.

Wat houdt de landbouwvrijstelling voor agrariƫrs in?

Kort gezegd houdt deze regeling in dat ondernemers in de agrarische sector geen belasting hoeven te betalen over de waardevermeerdering van in een landbouwbedrijf gebruikt grond. 

Wat houdt de natuurbeschermingswet (NB-wet) en wat betekent dit voor een agrariƫr?

Met de natuurbeschermingsweg (NB-wet) wordt de bescherming van specifieke natuurgebieden in Nederland geregeld. Vaak zorgen agrarische bedrijven voor milieubelastende activiteiten (denk aan fosfaatuitstoot e.d.) die nadelige effecten kunnen veroorzaken op deze 'gevoelige gebieden'. De NB-wet geeft onder andere aan welke maatregelen milieubelastende bedrijven moeten nemen.

Wat houdt een partijkeuring (AP04) in?

Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepasbaarheid van een afgebakende partij grond of puin (in depot of in-situ) wordt een partijkeuring genoemd (AP04). Vaak wordt onderzocht met het doel om de grond af te voeren of elder toe te passen.

Wat houdt het bouwbesluit 2012 in en wat betekent dit als ik wil bouwen of slopen?

In het bouwbesluit 2012 is vastgesteld wat de voorschriften voor veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu zijn van bouwwerken. In 2012 heeft de meeste recente grote wijziging van het bouwbesluit plaatsgevonden. Bij bouwen, verbouwen en gebruik van bouwwerken moet altijd voldaan worden aan deze voorschriften.

Wat is de algemene maatregel van bestuur? (AMvB)

Met een algemene maatregel van bestuur (AMvB) werkt de regering een wet nader uit. In het besluit geluidhinder (AMvB) worden bijvoorbeeld de precieze geluidsnormen gemeld.

Wat is een nader bodemonderzoek?

Een nader bodemonderzoek wordt uitgevoerd wanneer verontreinigingen worden geconstateerd in een verkennend bodemonderzoek of wanneer een vermoeden van een verontreiniging is. De (vermoedelijke) verontreiniging wordt nader in beeld gebracht alvorens de ernst van de verontreiniging wordt afgewogen. Afhankelijk van het nader bodemonderzoek wordt de noodzaak tot een sanering afgewogen.

Welke vorm van taxatie of waardering heb ik nodig?

Het doel van de taxatie is bepalend voor de methode die gebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor een taxatie voor de belastingdienst wordt een minnelijke taxatie uitgevoerd. Taxaties om een financiering te verkrijgen moeten weer voldoen aan andere kwaliteitseisen en hanteren andere uitgangspunten.

Zijn er subsidieregelingen mogelijk voor innovaties en duurzame investeringen?

Subsidies voor innovaties en duurzame investeringen bestaan in verschillende vormen en kunnen snel veranderen. Vaak zijn ze ook afhankelijk van locale wet- en regelgeving. Om overzicht te krijgen in toepasbaar subsidieregelinen is het verstandig om een specifiek subsidieadvies te laten uitvoeren.